Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Statut przedszkola

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO nr 3 w Poznaniu

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Poznaniu należy przez to rozumieć Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały, Przedszkole nr 104 Bajlandia i Szkołę Podstawową nr 79 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu
 2. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 43 i Przedszkole nr 104
 3. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 79 im. Arkadego Fiedlera
 4. statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
 5. dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców – należy przez to rozumieć odpowiednio Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 i Radę Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu
 6. dzieciach/wychowankach, uczniach należy przez to rozumieć odpowiednio dzieci Przedszkola nr 104 Bajlandia, Przedszkola nr 43 im. Krasnala Hałabały i uczniów Szkoły Podstawowej nr 79 im. Arkadego Fiedlera
 7. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 8. organie prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – należy przez to rozumieć Miasto Poznań
 9. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Poznaniu.

§ 2

1. Organem prowadzącym Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 jest Miasto Poznań

2. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 wchodzą: Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały i Przedszkole nr 104 Bajlandia – jednostki nieferyjne i Szkoła Podstawowa nr 79 im. Arkadego Fiedlera – jednostka feryjna. Wszystkie jednostki mają charakter publiczny.

3. Siedzibą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 są budynki szkolno- przedszkolne pod adresem: Poznań, ul. Jesionowa 14 oraz budynek przedszkolny pod adresem; Poznań, ul. Wiązowa 5.

4. Na pieczęciach używana jest pełna, czytelna nazwa dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Przedszkole nr 104 Bajlandia w Poznaniu

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu;

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 79 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu.

5. Tablice urzędowe jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu zawierają nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i odpowiednio nazwę przedszkola bądź szkoły.

§ 3

1. Przedszkola i szkoła prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania regulują odrębne przepisy.

3. Zasady wydawania oraz wzory świadectw dla uczniów i innych druków szkolnych określają odrębne przepisy.

§ 4

1. Przedszkola i szkoła są jednostkami budżetowymi i prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej jednostek określonych w ust. 1 jest plan dochodów i wydatków ustalany na podstawie przepisów o finansach publicznych.

3. Przedszkola i szkoła prowadzą rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Przedszkola i szkoła posiadają rachunki bankowe, na których gromadzone są środki finansowe.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§ 5

1. Działalność edukacyjna zespołu jest określona przez:

1) przedszkolny oraz szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność zespołu z punktu widzenia dydaktycznego,

2) szkolny program wychowawczo-profilaktyczny (dla szkoły podstawowej) obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Edukacja w Zespole przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w przedszkolach oraz w oddziale przedszkolnym w szkole,

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

4. Zespół realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6

 1. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć gotowość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 4. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.
 5. Najważniejsze cele i zadania:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

18)udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną;

19)zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia specjalnego niepełnosprawnym wychowankom.

3. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka,

5) prowadzenie preorientacji zawodowej mającej na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

4. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

5. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

6. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa „Regulamin spacerów i wycieczek”,

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i pomocy nauczyciela, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

8. Dzieci są przyprowadzane i odbierane w ustalonych przez dyrektora godzinach zgodnie z „Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola”

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 7

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

2. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

25) integrację uczniów niepełnosprawnych,

26) prowadzenie orientacji zawodowej (w ramach doradztwa zawodowego) mającej na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień

4. W szkole przyjęto wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (§ 30 Statutu)

§ 8

1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego napierwszym etapie edukacyjnym,

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6) współpracę z Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, Sądem Rodzinnym w Poznaniu, Towarzystwem Przyjaciół Dziecka w Poznaniu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole, opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla oddziałów klas I–III oraz IV–VIII,

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy,

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

a także:

13) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

14) pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora lub kieruje tę osobę do dyrektora,

15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie odpowiedniej liczby opiekunów (osoby pełnoletnie):

4. Szkoła zgłasza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę.

5. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

ROZDZIAŁ III

ORGANY I ICH KOMPETENCJE

§ 9

1. Organami zespołu są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna Zespołu, ( Rada Pedagogiczna Szkoły, Rady Pedagogiczne Przedszkoli)

3) Rada Rodziców – odrębna dla przedszkoli oraz szkoły,

4) Samorząd Uczniowski – tylko w przypadku szkoły.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

DYREKTOR ZESPOŁU

§ 10

1. Dyrektor kieruje zespołem (przedszkolami i szkołą), jest jego przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników, przewodniczącym rad pedagogicznych.

2. Dyrektor jako przewodniczący rad pedagogicznych jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznych w celu podnoszenia jakości pracy szkoły i przedszkoli,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu,

3) dbania o autorytet, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3. Do kompetencji (i zadań) dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością zespołu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolach

3) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zespołu szkolno- przedszkolnego, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i dzieciom oraz nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez zespół szkolno- przedszkolny,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności zespołu,

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

14) kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

15) dopuszczanie do użytku odpowiednio w przedszkolach oraz w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17) zezwalanie uczniowi i wychowankowi na indywidualny program lub tok nauki,

18) organizowanie uczniowi i wychowankowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

19) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom,

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, dziecka

23) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numeru PESEL ucznia/wychowanka celem właściwej realizacji tej opieki,

24) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez zespół z przepisami o ochronie danych osobowych,

25) rozstrzyganie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów szkoły jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie stosownej uchwały,

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w zespole szkolno- przedszkolnym nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników mających status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w zespole,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom przedszkoli i szkoły,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkola i szkołę,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole i w przedszkolach.

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym oraz w teczce zarządzeń

RADA PEDAGOGICZNA

§ 11

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy zespołu (przedszkola i szkoły),

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów szkoły (w podjęciu uchwały nie uczestniczą nauczyciele przedszkola),

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w zespole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z list dzieci uczęszczających do przedszkola

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola i szkoły.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy zespołu, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego przedszkola i szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w zespole,

5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania,

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć.

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora (po jednym nauczycielu przedszkola i szkoły).

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w zespole.

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków w trybie jawnym, poza uchwałami podejmowanymi w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w zespole, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowisko, które podejmowane są w głosowaniu tajnym.

8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony regulaminem.

9. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 12

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.

4. Na wniosek dyrektora samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela szkoły.

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu).

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

RADA RODZICÓW

§ 13

1. W zespole działa rada rodziców przedszkoli oraz rada rodziców szkoły stanowiąca reprezentację rodziców odpowiednio dzieci i uczniów.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów w zespole, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach odpowiednio przedszkola i szkoły.

4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programuwychowawczo-profilaktycznego (tylko rada rodziców szkoły),

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania odpowiednio przedszkola i szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego odpowiednio przedszkola i szkoły składanego przez dyrektora,

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,

5) typowanie dwóch przedstawicieli (jeden rada rodziców przedszkola i jeden rada rodziców szkoły) do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

5.W celu wspierania działalności statutowej odpowiednio przedszkola i szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6.Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 14

1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły i przedszkoli, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły i przedszkoli.

2. Organy pracują na rzecz przedszkola i szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy odpowiednio przedszkola i szkoły.

3. Organy zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.

4. Działające organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów odpowiednio przedszkola i szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora.

5. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami, rozstrzyga dyrektor, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 15

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. W szkole tworzone mogą być oddziały:

 1. ogólnodostępne;
 2. integracyjne, w których:
 1. uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami,
 2. zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, współorganizujący kształcenie integracyjne oraz kształcenie uczniów niepełnosprawnych,
 3. doboru uczniów dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich rodziców, uwzględniając przy tym indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
 4. sportowe, działające we współpracy z klubami sportowymi, w których:
 1. prowadzone są zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe,
 2. umożliwia się uczniom godzenie zajęć sportowych z nauką, w szczególności poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych,
 3. liczba godzin wychowania fizycznego zwiększona jest o 6 godzin na grupę;
 1. dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym zasady nauczania w dwóch językach szczegółowo określają odrębne przepisy;
 2. terapeutyczne dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia. (§ 31,P.12)
 3. międzynarodowe, tworzone na wniosek organu prowadzącego szkołę, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz za zgodą Rady Pedagogicznej szkoły, w których:
 1. nauczanie prowadzone jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 2. kształcić się mogą zarówno uczniowie będący obywatelami polskimi jak i uczniowie niebędący obywatelami polskimi.

3. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.

4. Liczba uczniów w oddziałach klas IV – VIII nie powinna przekraczać 30

5. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.

6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

5. Liczba dzieci w oddziale w przedszkolu nie przekracza 25 wychowanków.

§ 16

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne o charakterze kierowanym i niekierowanym prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:

1) religia,

2) logopedia,

3) język angielski,

4) taneczno-rytmiczne,

5) inne

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min (dla dzieci 3- 4-letnich), po 30 min (dla pozostałych dzieci),

2) zajęcia taneczno-rytmiczne 1 raz w tygodniu w każdej grupie – 15 min (dla dzieci 3-, 4-letnich), 30 min (dla pozostałych dzieci),

3) zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w 2–3 osobowych zespołach.

5. W roku poprzedzającym naukę w klasie I szkoły podstawowej przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

§ 17

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony.

§ 18

1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez dyrektora.

3. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,

2) zajęcia rewalidacji indywidualnej,

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.

4. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora;

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi:

Przedszkola nr 43 Krasnala Hałabały 11 godzin – od 6.00 do 17.00;

Przedszkola nr 104 Bajlandia 11,5 godzin – od 6.00 do 17.30;

w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym: od 1 września do 31 sierpnia każdego roku,

3) przerwa wakacyjna trwa 1 miesiąc każdego roku i jest wykorzystana na:

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.

 1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.
 2. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. zmienia się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.

8. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez radę gminy wraz ze sposobem jej wykonania:

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,

2) zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania naliczane są faktyczne godziny pobytu dziecka w przedszkolu i stawka żywieniowa według wskazań rodziców,

3)z tytułu nieobecności dziecka nie nalicza się odpłatności,

3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków:

a) śniadanie,

b) obiad

c) podwieczorek,

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie.
 3. Wpłaty są wnoszone na konta przedszkola. Rodzice / opiekunowie prawni otrzymują z placówki indywidualny login i hasło (przypisane do danego dziecka).
 4. Przedszkola zapewniają odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników placówki.
 5. Rodzice, opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień w odpłatności za przedszkole, zobowiązani są złożyć wniosek, oświadczenie zawierające niezbędne dane do ustalenia tego zwolnienia zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania, do dyrektora placówki.

§ 19

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) sale wychowania przedszkolnego

2) salki do zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć taneczno – rytmicznych.

2. Do realizacji zadań i celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

1) sale dydaktyczne, pracownie przedmiotowe

2) salki do zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć rewalidacyjnych, zajęć dodatkowych

3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w dyrektor.

4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności pracowników za mienie określa dyrektor.

§ 20

1. W oddziałach klas IV–VIIIszkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 21

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

§ 22

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów i dzieci, zespół organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 23

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały w przedszkolu opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. Dyrektor powierza każdy oddział w szkole szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola (są jednak wyjątki) a nauczyciel wychowawca w szkole opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

4. Zmiana wychowawcy odpowiednio oddziału w przedszkolu oraz w szkole może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

5. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:

1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do dyrektora,

2) rada rodziców danego oddziału zwróci się do dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzo­ny czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

§ 24

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa odpowiednio arkusz organizacji przedszkola oraz szkoły opracowany przez Dyrektora.

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

4. Szkoła używa e-dziennika jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne.

§ 25

1. Religia/etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie. Religia w przedszkolach jest prowadzona dla dzieci, których rodzice wyrażą zgodę.

2. Życzenie/zgoda wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

4. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej.

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej.

6. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym.

7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.

§ 26

1. Dla wszystkich uczniów klas IV–VIII szkoły organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 27

1. Zespół może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem zespołu a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Zespół może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.

4. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,

b) tworzenie aktywu bibliotecznego,

c) informowanie o aktywności czytelniczej,

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,

b) organizowanie wystawek tematycznych,

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3) rodzicami, poprzez:

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,

e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;

4) innymi bibliotekami, poprzez:

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

§ 29

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa stanowią własność organu prowadzącego szkołę i są przekazywane do biblioteki szkolnej.
 2. Szkoła nieodpłatnie:
 1. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
 2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
 3. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
 2. W przypadku gdy uczeń przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki szkolnej najpóźniej w dniu przerwania nauki w Szkole Podstawowej nr 79. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego.
 3. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, zakupione z dotacji celowej budżetu państwa, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.
 4. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami edukacyjnymi, w tym dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zakupionymi z dotacji celowej z budżetu państwa, dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, przekazuje te podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektorowi szkoły, który wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki lub materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

§ 30

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 1. Szkoła planuje i systematycznie realizuje działania z zakresu doradztwa zawodowego, mające na celu wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 2. Działania, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 1. preorientację zawodową w oddziałach przedszkolnych, która ma na celu wstępne zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
 2. orientację zawodową w klasach I–VI, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
 3. wspieranie uczniów klas VII i VIII w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz udzielanie im informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.
 4. Doradztwo zawodowe jest realizowane:
 1. w oddziałach przedszkolnych – na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego;
 2. w klasach I –VI – na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
 3. w klasach VII i VIII:
 1. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
 2. na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
 1. we wszystkich oddziałach – na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
 2. w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców
 1. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego określają przepisy wynikające z aktualnie obowiązującego rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty.
 2. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, który określa:
 3. działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:
 1. tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych, o których mowa w ust. 4 oraz oddziałów, których dotyczą te działania,
 2. metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
 3. terminy realizacji działań,
 4. osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;
 5. podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań –
  z uwzględnieniem potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.
 1. Program, o którym mowa w ust. 5 opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez Dyrektora.
 2. Program, o którym mowa w ust. 5 zatwierdza Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w terminie wynikającym z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 3. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:
 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,
 2. prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 3. opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu, o którym mowa w ust. 5 oraz koordynacja jego realizacji,
 4. wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów w zakresie realizacji działań określonych w programie, o którym mowa w ust. 5,
 5. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 1. W przypadku braku doradcy zawodowego zadania, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i
  3–5, realizuje wskazany przez Dyrektora nauczyciel, w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem, pedagog lub psycholog.
 2. Zadania doradcy zawodowego realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa § 44 „Doradca zawodowy” Statutu.
 3. Doradztwo zawodowe realizują:
 1. na zajęciach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 oraz pkt 3 litera a) – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
 2. na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w ust. 3 pkt 3
  litera b) – doradcy zawodowi posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego.
 1. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.
 2. Przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego szkoła może współpracować z pracodawcami, placówki kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy.
 3. W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w ust. 3 pkt 3 litera b) – innemu nauczycielowi lub, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kuratora oświaty, osobie niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez Dyrektora za odpowiednie do prowadzenia tych zajęć.

§ 31

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 1. Szkoła i przedszkola udzielają uczęszczającym do niej uczniom i dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizują tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dotyczącego zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Organizacja pomocy psychologiczno -pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora zespołu.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę i przedszkola jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole i w przedszkolach uczniowi i dziecku, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych tego ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, które wpływają na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania mu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i w przedszkolach udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć, wykonujący w szkole i w przedszkolach zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
 5. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szczególności:
 1. w oddziałach przedszkolnych – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 2. w szkole:
 3. obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
 • trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
 • szczególnych uzdolnień;
 1. wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.
 2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej z nim pracy i informują o tym:
 1. w przypadku szkoły – wychowawcę oddziału,
 2. w przypadku oddziałów przedszkolnych – Dyrektora zespołu.
 1. O potrzebie objęcia ucznia/dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców/prawnych opiekunów.
 2. O ustalonych dla ucznia/dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor niezwłocznie informuje pisemne rodziców ucznia/dziecka.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
 1. ucznia/dziecka,
 2. rodziców ucznia/dziecka,
 3. dyrektora zespołu,
 4. nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem/z dzieckiem,
 5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
 6. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 7. asystenta edukacji romskiej
 8. pomocy nauczyciela,
 9. asystenta nauczyciela,
 10. pracownika socjalnego,
 11. asystenta rodziny,
 12. kuratora sądowego,
 13. organizacji pozarządowej,
 14. innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 15. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
 1. rodzicami uczniów/dzieci,
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
 4. innymi szkołami i placówkami,
 5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i w przedszkolach udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem/dzieckiem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 1. klas terapeutycznych,
 2. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 3. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 4. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 5. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijają-cych kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeu-tycznym,
 6. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 7. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 8. porad i konsultacji,
 9. warsztatów.
 10. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię odpowiedniej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Nauka w klasach terapeutycznych odbywa się na następujących zasadach:
 1. zajęcia prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych;
 2. nauczanie prowadzone jest według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 3. liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 15;
 4. uczęszczać mogą do nich, za zgodą organu prowadzącego, w ramach posiadanych środków, uczniowie innej szkoły;
 5. nauka w klasie terapeutycznej trwa do czasu złagodzenia lub wyeliminowania trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub oddziale, stanowiących powód objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

Organizowane są na następujących zasadach:

 1. udział w nich biorą uczniowie szczególnie uzdolnieni;
 2. liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są na następujących zasadach:
 1. udział w nich biorą uczniowie mający trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
 2. liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8.
 3. Poszczególne zajęcia specjalistyczne organizowane są na następujących zasadach:
 1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać 5;
 2. zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać 4;
 3. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.
 1. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 2. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywi-dualizowaną ścieżką”, są organizowane dla uczniów/dzieci, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 3. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
 1. wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz
 2. indywidualnie z uczniem.
 1. Objęcie ucznia/dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 2. Uczeń/dziecko objęty/e zindywidualizowaną ścieżką realizuje w szkole i w przedszkolach program nauczania z dostosowaniem metod i form jego realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
 3. Godzina zajęć, rozwijających uzdolnienia, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logo-pedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu trwa 45 minut.
 4. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 21 w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia/dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia/dziecka.
 5. Dla ucznia/dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) uwzględniający zalecenia zawarte w tym orzeczeniu. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem na okres na jaki wydano orzeczenie, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
 6. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom/dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole i w przedszkolach rodzicom uczniów i dzieciom oraz nauczycielom polega na ich wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom/dzieciom. Pomoc ta jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 8. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
 9. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i w przedszkolach, na wniosek dyrektora zespołu, zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 10. Zakres zadań specjalistów udzielających w szkole i w przedszkolach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych określony został w rozdziale „Nauczyciele i inni pracownicy zespołu” Statutu.

§ 32

ORGANIZACJA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

 1. W przypadku uczniów/dzieci których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/przedszkola, posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego, szkoła organizuje – na wniosek rodziców ucznia/dziecka – takie nauczanie.
 2. W nauczaniu indywidualnym realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły/przedszkola, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia/dziecka.
 3. Dyrektor zespołu, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia/dziecka może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania;
 4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:
 1. dla dzieci w oddziałach przedszkolnych (roczne przygotowanie ): do 4 godzin
 2. dla uczniów klas I-III: od 6 do 8 godzin;
 3. dla uczniów klas IV-VI: od 8 do 10 godzin;
 4. dla uczniów klas VII-VIII: od 10 do 12 godzin.
 1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów klas I-III realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów klas IV-VIII – w ciągu co najmniej 3 dni.
 2. Uczeń/dziecko objęty/e nauczaniem indywidualnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału klasy/przedszkola, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami/dziećmi.

§ 33

1. Zespół współpracuje z Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu oraz innymi placówkamiwspierającymi pracę przedszkola i szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających dzieciom, uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i uczniów.

2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy są pedagog i psycholog szkolny

3. W zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4. Podjęcie działalności w zespole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora zespołu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

1. W szkole działa świetlica dla uczniów.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego wychowawcę.

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

§ 34

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów dla dzieci tego potrzebujących.

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala firma cateringowa przygotowująca posiłki dla uczniów w porozumieniu z dyrektorem

3. Szkoła występuje do rady rodziców, innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 35

1. Zespół zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

4. Do zadań wszystkich pracowników należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zespole,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

WICEDYREKTOR

§ 36

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zespołu dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

§ 37

1. Dyrektor tworzy stanowisko kierownicze – głównego księgowego.

2. Do zadań głównego księgowego należy:

1) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,

2) nadzór nad środkami pieniężnymi wszystkich organizacji szkolnych,

3) organizowanie pracy finansowej.

3. Szczegółowy zakres czynności głównego księgowego określa Dyrektor.

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA

§ 38

1. W przedszkolach zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka, respektuje jego prawa.

3. Nauczyciel jest jednocześnie wychowawcą grupy.

3. Do zakresu zadań nauczyciela przedszkola należy:

 1. opieka i odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 2. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,;
 3. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce;
 5. ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;
 6. dokonanie analizy gotowości do nauki w szkole w odniesieniu do dzieci, które są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci których rodzice złożyli wniosek do dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym te dzieci mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 7. wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;
 8. stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;
 9. włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;
 10. współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;
 11. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola;
 12. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali przedszkolnej;
 13. udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady pedagogicznej;
 14. udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;
 15. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 16. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 17. zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;
 18. realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących;
 19. bierze udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,
 20. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora zespołu a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni;
 2. Nauczyciele prowadzący grupę współpracują ze sobą w zakresie planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci;
 3. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci;
 4. Nauczyciel ma prawo:
 1. wyboru lub opracowania programu;
 2. doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;
 3. korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych w odrębnych przepisach;
 4. rozwoju i awansu zawodowego;
 5. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 1. Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego rozwoju zawodowego.
 2. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami

WYCHOWAWCY KLAS

§ 39

1. Do zadań wychowawcy klasy w szkole należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, mając na uwadze szkolny program wychowawczo-profilaktyczny;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,

7) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

8) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

9) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

10) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

11) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły,

12) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

13) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

14) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

15) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

16) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i innej obowiązującej w szkole,

17) współpracę z nauczycielem bibliotekarzem szkolnym w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów,

4. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.

5. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

NAUCZYCIELE SZKOŁY

§ 40

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

§ 41

 1. Nauczyciel wspomagający współorganizuje kształcenie integracyjne z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
  Do jego zadań należy:
 1. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie;
 2. prowadzenie, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 4. udzielanie pomocy metodycznej nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w klasach integracyjnych,
 5. dostosowywanie wyposażenia sal lekcyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,
 6. propagowanie idei integracji w środowisku lokalnym,
 7. aktywne uczestniczenie w szkoleniach podnoszących jakość pracy,
 8. współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą i pielęgniarką szkolną,
 9. ścisłe współdziałanie z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne w zakresie planowania, przygotowywania i realizacji procesu kształcenia:
 1. modyfikowania i indywidualizowania programów nauczania,
 2. ustalania wymagań dostosowanych do możliwości ucznia
 1. opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych,
 2. systematyczne dokumentowanie osiągnięć ucznia,
 3. współpraca z rodzicami w postaci zebrań, spotkań indywidualnych, otwartych zajęć warsztatowych.

PEDAGOG I PSYCHOLOG

§ 42

1. Do zadań pedagoga i psychologanależy pomoc nauczycielom, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń w przedszkolu i szkole,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

9) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

10) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i szkolnym,

11) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

12) współdziałanie z Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznch w i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi,

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

§ 43

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5) udzielanie informacji bibliotecznych,

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

2.Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

§ 44

DORADCA ZAWODOWY

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 6. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 45

1. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

2. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,

4) opracowanie kalendarza imprez do połowy września danego roku szkolnego.

3. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

§ 46

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE

 1. W celu realizacji zadań statutowych w szkole tworzy się zespoły nauczycielskie, do których należą:
 2. zespoły nauczycieli poszczególnych oddziałów tworzone przez wszystkich nauczycieli uczących w danym oddziale. Do zadań zespołu nauczycieli danego oddziału należy:
 1. ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania dla danego oddziału,
 2. modyfikowanie szkolnego zestawu programów nauczania dla danego oddziału w miarę potrzeb i możliwości uczęszczających do niego uczniów,
 3. wybór zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,
 4. współpraca w realizacji w danym oddziale programu wychowawczego- profilaktycznego szkoły,
 5. współpraca mająca na celu optymalne wsparcie uczniów oddziału w procesie ich edukacji i wychowania oraz rozwijania ich zainteresowań;
 6. zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej tworzone dla uczniów/dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w skład których wchodzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z danym uczniem/dzieckiem. Do zadań tego zespołu należy:
 1. opracowanie dla danego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania i przy uwzględnieniu zaleceń zawartych w posiadanym przez niego orzeczeniu, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną,
 2. dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia/dziecka co najmniej dwa razy w roku szkolnym, z uwzględnieniem oceny efektywności programu i dokonywanie, w miarę potrzeb, modyfikacji programu;
 1. zespoły problemowo-zadaniowe, powoływane w celu wykonania określonych zadań wynikających z bieżących potrzeb szkoły/przedszkoli;
 2. inne zespoły w zależności od bieżących potrzeb szkoły/przedszkoli.
 3. Pracami danego zespołu nauczycielskiego kieruje przewodniczący zespołu, powołany przez Dyrektora placówki.

§ 47

1. W zespole zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:

1) główny księgowy,

2) specjalista d/s płac

3) specjalista d/s kadr

4). kierownik gospodarczy

5) sekretarz

6) pomoc księgowej

7) pomoc nauczyciela,

8) woźni

9) sprzątaczki

10) kucharz

11) pomoc kuchenna,

12) konserwatorzy

2. Zadaniami wymienionych pracowników jest zapewnienie sprawnego działania zespołu odpowiednio w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor.

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI

§ 48

Formy współpracy przedszkola z rodzicami

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju, a także tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 2. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):
 1. zebrania grupowe – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb;
 2. dzień informacji – konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem wg potrzeb rodziców;
 3. zajęcia otwarte – 2 razy w roku;
 4. formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów) takie jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów;
 5. uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez;
 6. festyny rodzinne – 1 raz w roku.
 1. W przedszkolu jako organ działa Rada Rodziców.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
 1. znajomości wartości i norm społecznych, które będą przekazywane dziecku w przedszkolu oraz udziału w kształtowaniu zachowań wynikających tych wartości;
 2. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego realizacji;
 3. planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału;
 4. uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego rozwoju;
 5. uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka;
 6. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej;
 7. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy nauczycieli i dyrektora przedszkola, w tym także organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej;
 8. włączania się w organizację życia przedszkolnego;
 9. życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.
 1. Do obowiązku rodziców (prawnych opiekunów) należy czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnienie uczestnictwa dzieci w zajęciach.
 2. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów):
 1. bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka;
 2. terminowego regulowania opłat;
 3. przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki;
 4. aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola;
 5. kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.

7. Nauczyciele przygotowują na piśmie:

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednotygodniowym,

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich,

8. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,

2) kartę pracy indywidualnej,

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

§ 49

1. Dla zapewnienia warunków do osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga lub psychologa szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5)zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez jej regulamin.

§ 50

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA ORAZ UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 51

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.

 1. W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.
 2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
 • opieki i pomocy ze strony dorosłych;
 • bezpiecznych i higienicznych warunków;
 • korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia;
 • poszanowania ich godności osobistej i nietykalności;
 • akceptacji i szacunku;
 • zabawy jako podstawowej formy aktywności;
 • właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami;
 • wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb;
 • aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych;
 • bezkonfliktowego rozwiązywania problemów;
 • pozytywnego wzmacniania przez dorosłych;
 • spokoju i wypoczynku;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • jasnego przekazu komunikatów i oczekiwań oraz czytelnych zasad.
 1. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 2. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek:
 1. przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa;
 2. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;
 3. szanować mienie przedszkola;
 4. zachowywać porządek i czystość;
 5. zgodnie współdziałać w zespole;
 6. szanować prawa innych, w tym do zabawy;
 7. szanować wytwory pracy innych;
 8. stosować formy grzecznościowe;
 9. akceptować indywidualność każdego dziecka;
 10. przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;
 11. polubownie rozwiązywać konflikty;
 12. dbać o swój wygląd;
 13. informować nauczyciela o oczekiwaniach, potrzebach, problemach i niebezpieczeństwach;

6. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, rodzic zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi.

§ 52

1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkolaw przypadkach:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

3) zalegania z należnymi opłatami za 1 miesiąc, powtarzającego się nieterminowego regulowania należności.

2. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora. Po ustalonym terminie odwoławczym dziecko zostaje skreślone z listy wychowanków.

4. W przypadku dziecka odbywającego roczny obowiązek przedszkolny zapewnia się dziecku realizację tego obowiązku w innym przedszkolu.

 § 53

1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 54

SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2, jeżeli dziecko:
 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez odpowiednią poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, odracza – na wniosek rodziców – rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 musi zostać złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez odpowiednią publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone na wniosek rodziców nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9 dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną odpowiednią poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 7. Dziecko, o którym mowa w ust. 9 i 10, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
 8. Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą.
 9. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 10. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 11. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w szkole.

§ 55

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

 1. Nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych usprawiedliwiane są na następujących zasadach:
 1. nieobecność ucznia zostaje usprawiedliwiona po okazaniu pisemnego usprawiedliwienia rodziców w „Dzienniczku ucznia” lub zwolnienia lekarskiego;
 2. usprawiedliwienie uczeń dostarcza wychowawcy lub drugiemu wychowawcy w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły;
 3. rodzice mogą również usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka poprzez dziennik elektroniczny, wysyłając wychowawcy odpowiednią wiadomość;
 4. w wyjątkowych wypadkach rodzice mogą usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka w formie ustnej;
 5. Uczeń nie może zostać zwolniony do domu / opuścić terenu szkoły zanim nie skończą się zajęcia przewidziane w jego planie lekcji tego dnia, o ile nie posiada zwolnienia napisanego w „Dzienniczku ucznia” przez rodziców lub prośba o zwolnienie z lekcji nie zostało wcześniej wysłana wychowawcy przez dziennik elektroniczny. W przypadku, gdy uczeń opuści teren szkoły bez uprzedniego przedłożenia zwolnienia, jego nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona.

 § 56

1. Uczeń w szkole zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.).

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy i tarcza szkolna.

1) dziewczęta: biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica ( spodnie)

2) chłopcy: biała koszula i granatowe lub czarne spodnie

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy określony przez nauczycieli wychowania fizycznego

4. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

§ 57

1. Uczeń ma prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego poziomu rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć rozwijających jego zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

14) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

15) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

16) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

b) nie rozmawiać z innymi uczniami,

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego (także w formie elektronicznej) lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić papierosów (także e-papierosów) i nie pić alkoholu,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,,

17) przestrzeganie zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych a także

rejestrowania obrazów i dźwięków bez zgody osoby fotografowanej i / lub nagrywanej ( poza lekcjami, na których nauczyciel wykorzystuje sprzęty do celów dydaktycznych)

 § 58

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, także tych wymienionych w Konwencji o Prawach Dziecka.

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i zawierać uzasadnienie.

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia i informuje wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

§ 59

 1. W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.
 2. Nagrody:
 1. pochwala indywidualna,
 2. pochwala wobec grupy,
 3. pochwala przed rodzicami,
 4. dostęp do atrakcyjnej zabawki,
 5. dyplom uznania,
 6. drobne nagrody rzeczowe,
 7. przewodzenie w zabawie,
 8. Nagradzamy za:
 1. stosowanie ustalonych zasad i umów,
 2. wysiłek włożony w wykonana prace,
 3. wywiązanie się z podjętych obowiązków,
 4. bezinteresowna pomoc innych,
 5. aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.
 6. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń. Konsekwencje złego zachowania:
 1. upomnienie słowne indywidualne,
 2. upomnienie słowne wobec grupy,
 3. poinformowanie rodziców o przewinieniu,
 4. odsunięcie od zabawy,
 5. zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 6. rozmowa z dyrektorem,
 7. Konsekwencje stosowane są za:
 1. nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
 2. stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
 3. zachowania agresywne,
 4. niszczenie wytworów pracy innych,
 5. celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

 § 60 

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,

4) dyplom uznania,

5) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski,

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1) szczególne osiągnięcia w nauce,

2) aktywny udział w życiu szkoły,

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole,

3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

 § 61

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.

2. Uczeń może zostać ukarany za:

1) niewywiązywanie się z obowiązków ucznia

2) nieprzestrzeganie statutu szkoły

3) nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania

3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

4. Uczeń może ponieść następujące kary:

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,

2) wpisanie uwagi do dziennika elektronicznego

3) wezwanie rodziców przez wychowawcę

4) upomnienie ustne dyrektora szkoły,

5) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,

6) nagana dyrektora szkoły,

7) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy,

5. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje Dyrektor szkoły do Kuratora Oświaty na wniosek Rady pedagogicznej, gdy:

1) zastosowanie kar wymienionych w ust. 4 pkt 1–5 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

6. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

7. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.

8. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz Samorządu uczniowskiego.

§ 62

RODZICE

Niezależnie od uprawnień Rady Rodziców, rodzice uczniów szkoły mają prawo do:

 1. poznania zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych dotyczących danej klasy i całej szkoły; wychowawca opracowuje plan wychowawczy oddziału w porozumieniu z rodzicami;
 2. poznania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
 3. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami celem uzyskania pełnej i rzetelnej informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, w szczególności informacji dotyczącej zachowania oraz postępów i przyczyn trudności w nauce ich dzieci:
 1. na zebraniach rodzicielskich,
 2. podczas indywidualnych konsultacji w ustalonym wcześniej terminie,
 3. poprzez konsultacje z pedagogiem i psychologiem oraz pielęgniarką szkolną;
 1. korzystania z porad pedagoga i psychologa szkolnego;
 2. uzyskiwania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia swego dziecka;
 3. występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
 4. wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli i przekazywania ich Dyrektorowi szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny (Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty), bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów;
 5. uczestnictwa w pracach Rady Rodziców.

§ 63

Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego, należy:

 1. dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. wspieranie procesu nauczania i wychowania dziecka;
 3. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 4. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 5. informowanie Dyrektora szkoły przez rodziców dziecka, które mieszka w jej obwodzie o realizacji obowiązku szkolnego poprzez uczęszczanie do szkoły za granicą lub uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

§ 64

 1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze szkołą.
 2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców i rodziców oraz konsultacje i zebrania rodzicielskie, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
 3. Rodzice uczestniczą w zebraniach rodzicielskich. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie.
 4. Informację o terminach zebrań z rodzicami w ciągu całego roku szkolnego podaje się na pierwszym zebraniu z rodzicami na początku każdego roku szkolnego, a ponadto: przed każdym zebraniem informację tą przekazuje się rodzicom ponownie poprzez wpisy w dzienniczkach ucznia oraz zamieszcza się ją na stronie internetowej szkoły.
 5. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie.
  Z uwagi na nieobecność rodzic zobowiązany jest samodzielnie zapoznać się z tą informacją kontaktując się bezpośrednio z wychowawcą klasy, do której uczęszcza jego dziecko.
 6. Ponadto rodzice mogą uzyskać w szkole informacje na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

§ 65

Rodzice ponoszą pełną finansowo-prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 66

Ogóle zasady oceniania wewnątrzszkolnego

 1. Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. zachowanie ucznia.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
 2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w statucie szkoły,

oraz formułowaniu oceny.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

§ 67

Cele oceniania wewnątrzszkolnego

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 3. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 7. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, które mają mu pomóc w uczeniu się, poprzez wskazywanie co robi dobrze, a co i w jaki sposób należy poprawić oraz jak powinien dalej się uczyć.

§ 68

Zakres oceniania wewnątrzszkolnego

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć zorganizowanych przez szkołę w celu umożliwienia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności w celu nauki języka oraz własnej historii i kultury, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie warunków i trybu uzyskania przez ucznia wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 69

Informowanie o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
 5. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:

1) w ciągu 7 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem wraz z uzasadnieniem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera:

a) warunek podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,

b) termin podwyższenia;

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel,

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 4 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia
roku szkolnego.

§ 70

Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie porozumienia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych.

§ 71

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych

 1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w § 68ust. 1 pkt 1 dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów udzielających w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

§ 72

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

 1. bieżące;
 2. klasyfikacyjne:
 1. śródroczne i roczne,
 2. końcowe.

§ 73

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców i na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją.

§ 74

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi na lekcji, a jego rodzicom w godzinach pracy szkoły, w dogodnym dla rodzica i nauczyciela terminie oraz w uzgodnionej przez nauczyciela i rodzica formie.
 2. Pisemne prace uczniów danej klasy są przechowywane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do końca danego roku szkolnego tj. do dnia 31 sierpnia.

§ 75

OCENIANIE W KLASACH I – III

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym ma charakter wyłącznie opisowy. Obejmuje ono w szczególności:
 1. bieżące obserwowanie uczniów i odnotowywanie wyników obserwacji w dokumentacji szkolnej prowadzonej przez nauczycieli,
 2. przygotowywanie śródrocznej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia na KARCIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIA,
 3. przygotowywanie rocznej klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w formularzu świadectwa promocyjnego.
 4. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 76

 1. Ocena opisowa jest informacją o postępach ucznia, jego wkładzie pracy we własny rozwój.
 2. Nauczyciel na bieżąco ocenia pracę ucznia na lekcji stosując komentarz słowny lub pisemny w zeszytach przedmiotowych, zeszytach ćwiczeń lub w dzienniczku ucznia.
 3. Cząstkowe oceny umiejętności uczniów uzyskane przez nich z poszczególnych rodzajów edukacji (polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej i in.) zostają szczegółowo omówione wg kryteriów oceniania nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
 1. W II semestrze klasy trzeciej nauczyciel wprowadza w ocenianiu bieżącym obok ocen opisowych (komentarzy słownych) cząstkowe oceny wyrażone cyfrą w skali od 6 do 1, zgodnie ze szkolnym systemem oceniania przyjętym w klasach IV-VIII, opisanym w § 84 ust. 1 Statutu.

§ 77

W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową. Zapisy obserwacji zachowania uczniów są notowane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz dzienniczku ucznia.

§ 78

 1. Po zakończeniu I semestru rodzice uczniów kl. I–III otrzymują „Karty osiągnięć ucznia”, w których nauczyciel informuje o postępach lub braku postępów dziecka z zakresu kształcenia zintegrowanego oraz zachowania, natomiast z religii i etyki uczeń otrzymuje ocenę wyrażoną cyfrą.
 2. Klasyfikacja roczna klas I–III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w przypadku
 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 1. Podczas spotkania z rodzicami przed zakończeniem roku szkolnego rodzice uczniów kl. I–III otrzymują ustną informację o przewidywanej ocenie opisowej z zakresu kształcenia zintegrowanego oraz zachowania, natomiast z religii i etyki proponowaną ocenę wyrażoną cyfrą.
 2. W przypadku uczniów, którzy nie opanowali podstawowych kompetencji przewidzianych dla danego etapu nauczania nauczyciel przekazuje rodzicom pisemną informację o braku postępów ucznia.

§ 79

OCENIANIE W KLASACH IV – VIII

 1. Począwszy od klasy IV, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne
  z zajęć edukacyjnych, ustala się według następującej skali:
 1. stopień „celujący” – 6
 2. stopień „bardzo dobry” – 5
 3. stopień „dobry” – 4
 4. stopień „dostateczny” – 3
 5. stopień „dopuszczający” – 2
 6. stopień „niedostateczny” – 1
 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od „2” do „6” (czyli od stopnia „dopuszczający” do stopnia „celujący”).
 2. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest stopień „niedostateczny” czyli „1”.

§ 80

Szczegółowe kryteria ustalania ocen

 1. Stosuje się następujące kryteria ustalania ocen dla uczniów:
 1. Stopień „celujący” otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową w danej klasie,
 2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 3. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub
 4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 5. stopień „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował duży zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 3. stopień „dobry” otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 3. stopień „dostateczny” otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
 3. stopień „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który:
 1. ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie wykluczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z tego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu trudności;
 3. stopień „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej danych zajęć edukacyjnych, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
 2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,
 3. nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
 4. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w szczególności w klasie integracyjnej) stosuje się następujące kryteria ustalania ocen:
 1. Stopień „celujący” otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikających z programu nauczania dostosowanego do jego możliwości w danej klasie
 2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 3. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dostosowanego do jego możliwości, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
 4. Stopień „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował duży zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu dostosowanym do jego możliwości,
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania dostosowanym do jego możliwości, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 3. Stopień „dobry” otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiadomości określone programem nauczania dostosowanym do jego możliwości,
 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 3. Stopień „dostateczny” otrzymuje uczeń, który
 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania dostosowanym do jego możliwości,
 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne z pomocą nauczyciela;
 3. Stopień „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który
 1. ma duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dostosowanym do jego możliwości,
 2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) elementarnych zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela, ale wykazuje chęci i podejmuje próby wykonania tych zadań;
 3. Stopień „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który
 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dostosowanym do jego możliwości, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
 2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) elementarnych zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela, nie wykazuje żadnych chęci i nie podejmuje jakiejkolwiek próby wykonania tych zadań.
 1. W przypadku uczniów, o których mowa w § 74 ust. 1 pkt 1-5, którym dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, przy ustalaniu ocen z poszczególnych przedmiotów nauczyciel powinien w szczególności brać pod uwagę chęci i wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie zleconych mu zadań.
 2. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Największą wagę mają oceny z prac klasowych i sprawdzianów, oceny za zajęcie punktowanego miejsca w konkursach przedmiotowych począwszy od szczebla miejskiego wzwyż, dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz zadań projektowych. – wagę poszczególnych ocen cząstkowych, które otrzymuje uczeń ustala nauczyciel w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
 3. Przy ustalaniu oceny rocznej będzie brana pod uwagę ocena śródroczna.
 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, zajęć artystycznych, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
 6. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami wydanymi przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
 7. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną
 8. Warunki i tryb uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych określają w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, z którymi zapoznają uczniów i ich rodziców na początku każdego roku szkolnego.
  Ocena ta może zostać podwyższona m.in. za:
 1. aktywność na lekcjach, nagradzaną „plusami”,
 2. aktywny udział w konkursach przedmiotowych , zawodach i imprezach sportowych,
 3. systematyczne przystępowanie do poprawy słabszych ocen,
 4. systematyczne uzyskiwanie pozytywnych ocen za zadania dodatkowe „dla chętnych”, proponowane przez nauczyciela,
 5. inne formy aktywności ucznia, przewidziane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w Przedmiotowych Zasadach Oceniania i uzgodnione z nauczycielem (np. przygotowanie prezentacji multimedialnej, albumu na wybrany temat ).

§ 81

Szczegółowe zasady oceniania bieżącego

 1. W ocenianiu bieżącym obowiązują następujące oceny cząstkowe (stopnie) z zajęć edukacyjnych:
 1. stopień „celujący” (cel) – 6
 2. stopień „bardzo dobry” (bdb) – 5
 3. stopień „dobry” (db) – 4
 4. stopień „dostateczny” (dst) – 3
 5. stopień „dopuszczający” (dop) – 2
 6. stopień „niedostateczny” (ndst) – 1
 1. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–„ w ocenach „5+”, „5–”, „4+”, „4–”, „3+”,
  „3–” i „2+”.
 2. Prace pisemne takie jak: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki są oceniane według skali procentowej odniesionej do ogólnej liczby punktów przewidzianej dla danej pracy pisemnej. Przy przeliczaniu uzyskanego wyniku procentowego na ocenę obowiązuje skala:
 1. „celujący” (6) – 100 % punktów możliwych do uzyskania,
 2. „bardzo dobry” (5) – 91 % do 99% punktów możliwych do uzyskania,
 3. „dobry” (4) – 71% do 90% punktów możliwych do uzyskania,
 4. „dostateczny” (3) – 51 % do 70% punktów możliwych do uzyskania,
 5. „dopuszczający” (2) – 31% do 50% punktów możliwych d-o uzyskania,
 6. „niedostateczny” (1) – 0% do 30% punktów możliwych do uzyskania.
 7. W ciągu całego roku szkolnego przewiduje się następujące pisemne formy sprawdzania wiedzy:
 1. prace klasowe i sprawdziany, w tym również w formie testowej,
 2. kartkówki (10 – 20 minutowe).
 1. W ciągu jednego dnia nauki uczniowie danej klasy mogą mieć tylko jedną dłuższą (trwającą min. 1 godzinę lekcyjną) pracę pisemną, a w ciągu tygodnia kalendarzowego (od poniedziałku do piątku) nie więcej niż trzy takie prace. Informację o zapowiedzianej pracy pisemnej nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem, aby uniknąć ich nagromadzenia.
 2. Obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać ich w wyznaczonym dla klasy terminie, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły, ustalając termin z nauczycielem. Nauczyciel może wyznaczyć termin pisania pracy po zajęciach obowiązkowych.
 3. Uczeń, który nie dopełnił obowiązku napisania zaległej pracy klasowej otrzymuje ocenę niedostateczną.
 4. Prace pisemne opatrzone recenzją, komentarzem pisemnym lub ustnym, uczeń powinien otrzymać w terminie 2 tygodni od dnia ich napisania.
 5. W ciągu ostatnich 2 tygodni poprzedzających termin klasyfikacji w danym semestrze, weryfikacja wiedzy nie powinna dotyczyć całego materiału, a najwyżej 3 ostatnich lekcji.
 6. Aktywne uczestnictwo ucznia w lekcji i poprawne rozwiązywanie zadań, problemów, formułowanie wniosków itp. nagradzane jest plusami („+”). W przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 1-2 godz. tygodniowo uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za uzyskanie trzech plusów, w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze powyżej 2 godz. tygodniowo uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za 5 plusów.
 7. W przypadku nieprzygotowania się ucznia do lekcji obowiązują następujące zasady:
 1. o ile dane zajęcia realizowane są w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do lekcji (np. brak zadania domowego) 2 razy w semestrze, o ile odbywają się w wymiarze 1 godziny w tygodniu – 1 raz w semestrze. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym;
 2. fakt braku przygotowania uczeń musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Jeżeli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną;
 3. zgłoszenie nieprzygotowania się do lekcji nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych prac pisemnych, z zastrzeżeniem sytuacji, w których praca ta odbywa się bezpośrednio po powrocie ucznia do szkoły po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności;
 4. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, trwającej 3-5 dni uczniowi przysługują po powrocie do szkoły trzy dni na uzupełnienie zaległości, podczas których nie jest oceniany; w przypadku nieobecności trwającej powyżej 1 tygodnia termin uzupełnienia zaległości uczeń uzgadnia z nauczycielem;
 5. Uczeń ma prawo do poprawiania ocen na następujących zasadach:
 1. ocenę niedostateczną i dopuszczającą z pracy pisemnej (pracy klasowej lub sprawdzianu) uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni od dnia jej otrzymania.
  O poprawie pozostałych ocen decyduje nauczyciel danego przedmiotu;
 2. sprawdzoną pracę poprawkową opatrzoną recenzją / komentarzem pisemnym lub ustnym, uczeń powinien otrzymać w terminie 2 tygodni od dnia jej napisania;
 1. Za pracę w kole przedmiotowym uczeń może otrzymać cząstkową: „dobry”, „bardzo dobry” lub „celujący” z odpowiedniego przedmiotu.
 2. Za zajęcie I, II lub III miejsca w finale konkursu uczeń nagradzany jest w ocenianiu bieżącym oceną „celujący”.
 3. Przepisywanie wypracowań lub ich fragmentów z Internetu i innych źródeł oraz prezentowanie ich jako własnych i samodzielnych jest zabronione. Za takie nieuczciwe praktyki uczeń otrzymuje stopień niedostateczny.
 4. Przepisywanie zadań domowych lub odpisywanie wiadomości w czasie sprawdzianów od kolegów lub koleżanek, z zeszytu, „ściąg” oraz innych źródeł, podpowiadanie w czasie odpowiedzi ustnych albo pisemnych jest zabronione i zagrożone karą wg uznania nauczyciela.

§ 82

Przedmiotowe Zasady Oceniania

 1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują własne Przedmiotowe Zasady Oceniania, zawierające informacje o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z danych zajęć edukacyjnych,
 2. kryteriach oceniania, wynikających ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych,
 3. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 4. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z danych zajęć edukacyjnych.
 1. Uczniowie otrzymują informację o Przedmiotowych Zasadach Oceniania na pierwszych zajęciach z danym nauczycielem w rozpoczynającym się roku szkolnym a rodzice – na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
 2. Zapisy w Przedmiotowych Zasadach Oceniania nie mogą być sprzeczne z zapisami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.

§ 83

OCENIANIE W KLASACH IV – VIII

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
 1. śródrocznej i rocznej;
 2. końcowej.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:
 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 1. Klasyfikację roczną przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego.
 2. Na klasyfikację końcową składają się:
 1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie ósmej oraz
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych oraz
 3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.
 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 84

 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
 1. nie później niż 30 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel każdego przedmiotu informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla danego ucznia ocenach klasyfikacyjnych, wpisując je do dziennika elektronicznego;
 2. nie później niż 30 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca oddziału informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla danego ucznia ocenie klasyfikacyjnej zachowania, wpisując ją do dziennika elektronicznego;
 3. obowiązek zapoznania się z ocenami spoczywa na rodzicu;
 4. Ocena przewidywana nie jest oceną ostateczną i może ulec zmianie.

§ 85

 1. Ostateczne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a także oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalane na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału na podstawie obowiązujących w szkole Zasad ustalania oceny zachowania uczniów, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 3. W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
 4. W oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
 5. Roczna ocena z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko:
 1. w wyniku egzaminu poprawkowego;
 2. w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice zgłoszą do dyrektora szkoły zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia tej oceny.
 1. Ustalona przez nauczyciela inna niż niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice zgłoszą do dyrektora szkoły zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia tej oceny.
 2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w ust. 12.
 3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Tryb odwoławczy opisany został w § 95 „Tryb odwoławczy od rocznych ocen klasyfikacyjnych”.

§ 86

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej szkoły.
 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z:
 1. wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
 2. realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
 3. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 87

 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej końcowych ocen klasyfikacyjnych wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 88

Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:

 1. poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych adnotacji),
 2. ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
 3. ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki.

§ 89

PROMOWANIE UCZNIÓW

 1. Uczeń klasy I–III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
 7. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 8. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 9. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 10. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 11. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:
 1. w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,
 2. przystąpił do egzaminu ósmoklasisty – za wyjątkiem uczniów, którzy na podstawie odpowiednich przepisów prawa oświatowego zostali zwolnieni z przystąpienia do tego egzaminu lub z przystąpienia do danej jego części.
 1. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 11, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.
 2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
 4. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

§ 90

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest dla:
 1. ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności,
 2. ucznia realizującego, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,
 3. ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą,
 4. ucznia przechodzącego do Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej,
 5. ucznia przechodzącego do Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej innego typu – o ile o przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego zadecyduje Dyrektor szkoły.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz
 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego Dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem i jego rodzicami.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 3. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 i 5 oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń ten może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
 4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 5 przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 przeprowadza komisja w składzie:
 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 przeprowadza komisja w składzie:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. O ile nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, w przypadku, gdy uczeń ten kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;
 3. termin egzaminu;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 3. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji, w których:
 1. uczeń otrzymał z egzaminu z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ocenę / oceny negatywne i może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć;
 2. uczeń lub jego rodzice zgłoszą do Dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

§ 91

EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin egzaminu;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 95
  ust. 1, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

§ 92

TRYB ODWOŁAWCZY OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 i 2. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 4. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wchodzą:
 1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin sprawdzianu;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania sprawdzające;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. wychowawca oddziału;
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 4. pedagog szkolny;
 5. psycholog szkolny;
 6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego szkoły;
 7. przedstawiciel Rady Rodziców szkoły.
 1. Komisja, o której mowa w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 11 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa ust. 1 i 2. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 11 i 12 sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. imię i nazwisko ucznia;
 4. wynik głosowania;
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i ust. 7 jest ostateczna.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

§ 93

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące podstawowe obszary:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 7. okazywanie szacunku innym osobom.
 8. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
 1. wzorowe;
 2. bardzo dobre;
 3. dobre;
 4. poprawne;
 5. nieodpowiednie;
 6. naganne.
 1. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. Zapisy obserwacji zachowania uczniów są notowane na bieżąco w dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniczku ucznia i uwzględniają kulturę osobistą ucznia, zaangażowanie oraz prace społeczną. Uczeń może otrzymać pochwałę (P) lub naganę (N).
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
 4. Zachowanie ucznia jest oceniane:
 1. za I semestr roku szkolnego;
 2. za II semestr roku szkolnego;
 3. za cały rok szkolny.

§ 94

Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na podstawie obowiązującego w szkole systemu punktowego oceny zachowania wg następujących zasad:

 1. oceną wyjściową jest ocena dobra, którą każdy uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego;
 2. śródroczną klasyfikacyjną ocenę zachowania za I i II semestr wychowawca ustala na podstawie sumy punktów dodatnich i ujemnych uzyskanych przez ucznia;
 3. roczna klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia jest średnią arytmetyczną liczby punktów uzyskanych przez ucznia w I i II semestrze;
 4. klasyfikacyjna ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 95 ust. 1 oraz § 97 ust. 1 pkt 5;
 5. w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku naruszenia elementarnych norm współżycia społecznego (np. kradzieży, drastycznego naruszenia norm prawnych lub obyczajowych, używania inwektyw wobec pracowników szkoły, koleżanek oraz kolegów i ich publikowania w mediach), ocena klasyfikacyjna zachowania może zostać obniżona w każdym momencie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym;
 6. zmieniona ocena klasyfikacyjna zachowania zatwierdzona zostaje uchwałą Rady Pedagogicznej zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

§ 95

Zasady przyznawania punktów w ocenianiu zachowania ucznia

 1. Każdy uczeń otrzymuje na początku każdego semestru roku szkolnego 240 punktów.
  W przypadku ucznia z zaburzeniami lub innymi dysfunkcjami rozwojowymi, w szczególności jeżeli są one udokumentowane odpowiednim orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej ilość punktów na początku semestru wynosi 310.
 2. Wpisów dotyczących ilości otrzymanych przez ucznia punktów dokonują w dokumentacji ucznia nauczyciele.
 3. Punkty za osiągnięcia sportowe wpisują do dokumentacji ucznia wyłącznie nauczyciele wychowania fizycznego.
 4. Otrzymane przez ucznia punkty przeliczane są na poszczególne oceny zachowania przy zachowaniu następującej skali:

zachowanie „wzorowe” – 351 i więcej pkt

zachowanie „bardzo dobre” – od 281 do 350 pkt

zachowanie „dobre” – od 200 do 280 pkt

zachowanie „poprawne” – od 100 do 199 pkt

zachowanie „nieodpowiednie” – od 1 do 99 pkt

zachowanie „naganne” – 0 i mniej pkt

 1. Pula punktów do dyspozycji wychowawcy wynosi: od – 40 pkt do + 40 pkt, które wychowawca może przyznać jeden raz w ciągu semestru.
 2. W przypadku gdy uczeń uzyskał łącznie:
 1. więcej niż 30 pkt ujemnych, nie może otrzymać oceny „wzorowej”;
 2. więcej niż 50 pkt ujemnych, nie może otrzymać oceny „bardzo dobrej”;
 3. więcej niż 100 pkt ujemnych, nie może otrzymać oceny „dobrej.
 1. W przypadku, gdy uczeń uzyskał łącznie ponad 200 punktów ujemnych może zostać ukarany przeniesieniem do klasy równoległej.
 2. Ograniczenia wymienione w ust. 6 i 7 nie dotyczą sytuacji, w których wychowawca oddziału skorzystał ze swojej puli punktów.
 3. Bez względu na ilość uzyskanych punktów wzorowej i bardzo dobrej oceny nie może otrzymać uczeń, który otrzymał punkty ujemne za:
 1. ucieczki z lekcji, („wagary”);
 2. okazywanie braku szacunku dla pracowników szkoły i innych osób;
 3. stwarzanie sytuacji zagrożenia dla siebie i innych osób

10. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora SP 79 nie może – bez względu na ilość uzyskanych punktów – otrzymać wyższej oceny klasyfikacyjnej semestralnej lub końcoworocznej z zachowania,( w zależności od daty otrzymania nagany) niż ocena „poprawna”. Naganę Dyrektora dołącza się do arkusza ocen ucznia.

11. Uczeń otrzymuje na koniec semestru (roku szkolnego) dodatkowe punkty
wg następujących zasad:

1) 100% frekwencja na zajęciach lekcyjnych20 pkt
2) brak spóźnień (na koniec każdego miesiąca)3 pkt
3) brak punktów ujemnych15 pkt
4) samoocena uczniado 10 pkt
5) ocena uczniów oddziałudo 10 pkt

12. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców znajdują się w tabeli „Punkty za zachowanie”, którą wypełnia nauczyciel ustalający ocenę zachowania i która dostępna jest na stronie internetowej szkoły oraz u wychowawców.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 96

 1. Dokumenty wystawiane przez szkołę, opatrywane podłużną pieczęcią urzędową o następującej treści:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 61-432 Poznań, ul. Jesionowa 14 tel./fax 61 832 14 12, 513 155 109 tel. 61 832 08 11 fax 61 830 37 09 NIP 763-17-00-324, REGON 302490677
 1. Pieczęć urzędową szkoły (z godłem w części środkowej) lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi , takich jak świadectwo, kopia świadectwa, arkusz ocen ucznia, legitymacja szkolna, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 97

 1. Szkoła posiada sztandar.
 2. Sztandar szkoły podnosi rangę ważnych uroczystości szkolnych, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Niepodległości, Dzień Patrona, Święto 3 Maja.
 3. Sztandarem opiekuje się Dyrektor szkoły oraz poczet sztandarowy.
 4. Członków pocztu sztandarowego wyznacza Dyrektor szkoły.

§ 98

3. Ustala się Dzień Patrona.

– Szkoła w marcu,

– Przedszkole nr 43 w kwietniu

-Przedszkole nr 104 w dniu 5 listopada

§ 99

1. Rady pedagogiczne przygotowuje projekt zmian statutu i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Dyrektor w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej.

§ 100

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.

Skip to content