Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Niedźwiadki

W marcu będziemy realizować następujące tematy kompleksowe:

  1. Kiedyś i dziś
  2.  Na tropach wiosny
  3. Morskie opowieści
  4. Radosna Wielkanoc

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek, higienę i bezpieczeństwo podczas korzystania z nowoczesnej technologii;

Kształtowanie nawyku regularnego odpoczynku i systematycznego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu;

Rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwych sposobów łączenia, montowania;

Rozwijanie umiejętności samodzielnego dostosowania ubrania do pogody;

Doskonalenie słuchu fonemowego oraz aparatu mowy podczas ćwiczeń słuchowych i ortofonicznych;

Wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

Kształtowanie chwytów dłoni podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

Kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu i posługiwania się sztućcami;

Wdrażanie do dbania o higienę oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania; kształtowanie świadomości, że wiele chorób przenosi się przez brudne ręce;

Kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku;

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie;

Doskonalenie umiejętności dostrzegania  emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;

Kształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze;

Kształtowanie empatycznej postawy wobec osób potrzebujących pomocy;

Wdrażanie do współdziałania  z dziećmi podczas zabawy, w pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

Budowanie pozytywnej atmosfery w grupie;

Rozpoznawanie wartości obowiązkowości w wypełnianiu codziennych obowiązków;

Przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby, wyrażanie szacunku wobec innych;

Odczuwanie i wyrażanie swojej przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej;

Dokonywanie oceny  postępowania swojego i innych;

Kształtowanie świadomości narodowej  i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: tradycji, historii, sztuki;

Wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji  regionalnych oraz rodzinnych;

Budowanie dłuższych wypowiedzi, wyrażanie opinii i ocen, uzasadnianie ich;

Doskonalenie umiejętności korzystania z  komputera i Internetu;

Doskonalenie techniki czytania przez czytanie sylab i wyrazów zbudowanych z poznanych liter oraz wyrazów do globalnego czytania;

Poszerzanie znajomości liter-  litery „z”, „Z”, „c”, „C”, „j”, „J”;

Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w  zakresie 9;

Doskonalenie umiejętności porównywania  liczebności  zbiorów, stosowania znaków <,>,=, ustalania równoliczności zbiorów, rozumienia pojęcia „o ile więcej?”, „o ile mniej?”,

Kształtowanie umiejętności  tworzenia i odczytywania  zapisów działań matematycznych;

Doskonalenie umiejętności tworzenia i odtwarzania  rytmicznych układów;

Doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych;

Doskonalenie umiejętności posługiwania się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi  następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

Wdrażanie do prowadzenia obserwacji  zjawisk przyrodniczych oraz brania udziału w zabawach badawczych, stawiania hipotez i wyciągania wniosków;

Bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia  płynów, wspieranie rozwoju  dziecięcego myślenia  w zakresie stałości objętości oraz ustalenie wspólnej miary objętości cieczy.

Wzbogacenie wiedzy na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych;

Wzbogacenie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami  Świąt Wielkanocnych;

Skip to content