Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Niedźwiadki

                        

Nasze zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na czerwiec

PRAWA WSZYSTKICH DZIECI

Kształtowanie postawy akceptacji  i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje;

Wdrażanie do okazywania szacunku  i życzliwości wobec osób w najbliższym otoczeniu;

Kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielania wsparcia osobom tego potrzebującym;

Kształtowanie niezależności emocjonalnej, naśladowania pozytywnych wzorców zachowań, nieulegania naciskom oraz negatywnym wzorcom;

Wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo oraz zgodnego współdziałania  podczas zabaw ruchowych;

Doskonalenie umiejętności układania zdań poprawnych logicznie i gramatycznie;

Wdrażanie do aktywnego  uczestniczenia w zabawach utrwalających znajomość liter;

Doskonalenie umiejętności czytania oraz rozumienia czytanego tekstu;

Doskonalenie orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce lub innej płaszczyźnie.

EGZOTYCZNE PODRÓŻE

Zwiększanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zróżnicowane aktywności: plastyczne, konstrukcyjne, kulinarne;

Kształtowanie umiejętności zachowania się adekwatnego do sytuacji podczas kontaktów z innymi osobami, rozumienia, że należy liczyć się z ich uczuciami i potrzebami;

Wdrażanie do pracy zespołowej;

Poszerzenie wiedzy na temat różnic i podobieństw między ludźmi;

Rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej;

Doskonalenie umiejętności planowania pracy;

Doskonalenie umiejętności dostrzegania i odtwarzanie regularności  rytmicznych;

Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym.

LETNI OBSERWATOR PRZYRODY

Doskonalenie sprawności ciała i koordynacji;

Wdrażanie do uczestniczenia w zajęciach i zabawach ruchowych, w tym w zabawach z przyborami, z muzyką, naśladowczych;

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami;

Doskonalenie umiejętności  rozpoznawania uczuć i stanów emocjonalnych własnych oraz osób z otoczenia;

Kształtowanie postawy szacunku i troski wobec środowiska przyrodniczego;

Kształtowanie potrzeby zachowań proekologicznych podczas pobytu w lesie, na wycieczce górskiej, na łące;

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwację, eksperymenty, doświadczenia, rozmowy, właściwe wnioskowanie;

Zintensyfikowanie przygotowań do podjęcia nauki czytania i pisania poprzez wielość ćwiczeń słuchowych i słuchowo-wzrokowych;

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się swobodnego oraz na ściśle określony temat.

RADOSNE WAKACJE

Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim z użyciem prawidłowego chwytu;

Wdrażanie do podejmowania działań na rzecz budowania pozytywnej atmosfery w grupie;

Kształtowanie umiejętności poszukiwania pomocy w sytuacji trudnej, w tym w sytuacji trudnej emocjonalnie;

Zaznajamianie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego odpoczynku;

Doskonalenie umiejętności czytania sylab, wyrazów, zdań zbudowanych z poznanych liter;

Doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych;

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii, odpowiadania na pytania do tekstu literackiego;

Doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych;

Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

 

 

Skip to content