Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Procedury covidowe

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19

obowiązujące w  Przedszkolu nr 43 im. „Krasnala Hałabały”

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 w Poznaniu

Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowania zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka.

Podstawą do opracowania procedury są:

 1. obowiązujące zarządzenie PMP
 • obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS, MEN
 • statut przedszkola oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie (w tym HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy,
 • wizja lokalna, analiza ryzyka
 • potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

I. Obowiązki dyrektora placówki:

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.
 • Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.
 • Planuje organizację pracy przedszkola zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.

Dyrektor może podjąć decyzję o przejściu przedszkola na pracę zdalną (wariant C wg przepisów MEN) lub formę mieszaną – część grup praca zdalna (wariant B wg przepisów MEN) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa.

 • Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za przestrzeganie określonych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie oświadczenia rodzica.
 • Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika – izolatorium (pokój na I piętrze).
 • Ogranicza przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci uczęszczających do przedszkola.

II. Nauczyciele zobowiązani są do:

 1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami.
 • Ustalenia z rodzicami/opiekunami prawnymi, zakazu przynoszenia przez dzieci z domu, książek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów zabawek za wyjątkiem grup najmłodszych w okresie adaptacji.
 • Ustalenia nowego kodeksu grupy i wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce, grupie i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Nieorganizowania lub ograniczenia wycieczek, spacerów poza teren placówki.
 • Przystosowania sal –  przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją  do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede wszystkim: usuwają z sali przedmioty nie nadające się do codziennej dezynfekcji.                                                                          
 • Wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych zabaw ruchowych przy otwartych oknach.  
 • Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk. 
 • Przypominania i egzekwowania nie  dotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po zabawie w ogrodzie itp..       
 • Przypominania podstawowych zasad higieny – zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp.                w odpowiedni sposób.   
 1. Wstrzymania się bądź ograniczenia od organizowania spotkań międzygrupowych. 
 2. Nadzorowania picia wody przez dzieci.    
 3. Nadzorowania korzystania ze sprzętów (które można zdezynfekować) na przedszkolnym placu     zabaw.   
 4. Organizowania wyjść na zewnątrz do ogrodu przedszkolnego przestrzegając wytycznych GIS.
 5. Nadzorowania i planowania korzystania z przedszkolnego placu zabaw  w taki sposób, aby w szatani szykowała się do wyjścia do ogrodu przedszkolnego jak najmniejsza ilość grup wraz z nauczycielem
  i pracownikiem obsługi.
 6. W łazience może przebywać tylko jedna grupa dzieci z opiekunem.
 7. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.
 8. Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu.

III. Obowiązki pracowników:

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury, zwłaszcza w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.
 • Pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola m.in.1,5 m.
 • Pracownicy przedszkola używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli chyba, że mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pozostaje w domu                      i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 • Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 • W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzą salę co najmniej raz na godzinę.
 • Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blatów stołów oraz powierzchni dotykowych w łazienkach. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci.
 • Wydając posiłki, utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

IV. Obowiązki pracowników obsługi (pomoce nauczyciela):

 1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, pufy i inne przedmioty, bądź zabawki np. typu puzzle.
 • Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, obręcze, skakanki itp.) należy pamiętać o ich dokładnym wyczyszczeniu i zdezynfekowaniu.
 • Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 • Wykonują codzienne prace porządkowe z wykorzystaniem dostępnych środków i sprzętu do dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 • Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
 • Dezynfekowanie toalet.
 • Odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.
 • Odpowiada za sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

V. Obowiązki rodziców:

 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują stosowne oświadczenie.
 • Przestrzegają wytycznych przedszkola dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci.  Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę nauczyciela przebiegało sprawnie.
 • Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 • Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Skip to content