Przedszkole nr 43 im. Krasnala Hałabały w Poznaniu

Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 43 „Krasnala Hałabały” w Poznaniu

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3, działające w nim Przedszkole nr 43 „Krasnala Hałabały” w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe  www.p43poznan.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-12- 21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Treści niedostępne

 • Nie posiada opisów alternatywnych pod zdjęciami
 • Nagrania nie mają napisów ani tłumaczenia języka migowego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 21.12.2021
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21.12.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Hanka Gadzińska
 • E-mail: zsp3@poczta.onet.pl;
 • Telefon: 61 832 14 12; 513 155 109,

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu,
 • Adres: ul. Jesionowa 14, 61- 432 Poznań,
 • E-mail: zsp3@poczta.onet.pl
 • Telefon: 61 832 14 12; 513 155 109.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Przedszkola znajduje się przy ul. Wiązowej 5 w Poznaniu.
 2. Nie zapewniamy wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku – aby dostać się do budynku wejściem głównym, należy pokonać stopnie schodów (budynek nie posiada podjazdu dla wózków), a następnie drzwi wejściowe – otwierane na domofon.
 3. Budynek jest piętrowy jednak nie zastosowano wind, ani podjazdów przez co dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter budynku.
 4. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie zastosowano żadnych dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących.
 1. Na teren placówki  może wejść osoba z psem asystującym po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z dyrekcją, ograniczenia dotyczą tylko pomieszczeń związanych ze spożywaniem oraz przygotowywaniem posiłków (kuchnia).
 2. Przy budynku Przedszkola nr 43 znajduje się parking samochodowy, bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

W zakresie dostępności cyfrowej – Prowadzona przez  Przedszkole oficjalna strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą:

Posiada możliwość zwiększenia kontrastu dla osób słabo widzących. Daje możliwość maszynowego odczytania tekstu. Pisana jest językiem łatwym (ETR).Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 2. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 3. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.
 4. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia w którym upłynął termin lub od dnia otrzymania zawiadomienia.
 5. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Radzimski adres poczty elektronicznej zsp3@poczta.onet.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 832 14 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
  1. Z wykorzystaniem środków wspierających komunikację – Szkoła i Przedszkole korzysta z  adresu poczty elektronicznej  zsp3@poczta.onet.pl p43.poznan@gmail.com  Strona internetowa opisana jest powyżej. Nie obsługujemy wiadomości SMS oraz faksu.
  2. Przedszkole nie posiada urządzeń ani środków technicznych do obsługi przez osoby słabo słyszące i niedowidzące.
Skip to content